Nawigator: Strona główna
Regulamin
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

w Projekcie pt.: „Naucz się lepiej kierować… karierą”

Definicje:

Biuro Projektu – oznacza biuro firmy Let’s Drive Marcin Turski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Farysa 57, 01-971 Warszawa, tel.: 504 735 549, e-mail: szkolenia@letsdrive.pl.

Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zgodnie z wymogami Regulaminu.

Data zgłoszenia na szkolenieoznacza datę otrzymania poprawnie wypełnionego kompletu Dokumentów Rekrutacyjnych przez Biuro Projektu (pocztą elektroniczną, osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu).

Grupa szkoleniowa – oznacza grupę osób zakwalifikowanych na dane szkolenie przez Realizatora Projektu. Grupa podstawowa liczy 12 osób.

Osoba zatrudnionaoznacza osobę wskazaną w Dokumentach Rekrutacyjnych jako Uczestnika szkolenia, która w momencie przystąpienia do projektu jest:

- pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. – czyli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

- osobą wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- właścicielem przedsiębiorstwa, pełniącym funkcję kierownicze;

- wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe.

Miejsce wykonywania pracy (określone w umowie) i/lub siedziba pracodawcy musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego.

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Projekt – oznacza projekt „Naucz się lepiej kierować … karierą” realizowany przez Let’s Drive Marcin Turski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-095/12-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator Projektu (Beneficjent) – oznacza Let’s Drive Macin Turski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Farysa 57, 01-971 Warszawa.

Strona internetowa Projektu – oznacza stronę http://www.letsdrive.pl/projekt.

Uczestnik Projektu – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru województwa mazowieckiego, prowadzące działalność gospodarczą w istotnych dla rozwoju województwa mazowieckiego branżach transport, handel, lub turystyka, które podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgłosiły Uczestników Szkolenia.

Uczestnik Szkolenia – osoba zatrudniona i skierowana na szkolenie przez Uczestnika Projektu na dane szkolenie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie oraz została zakwalifikowana na szkolenie przez Realizatora Projektu.

Dokumenty Rekrutacyjne – zbiór dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie przedsiębiorstw i osób, do których należą: Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Przedsiębiorstwo), Deklaracji uczestników indywidualnych (wszystkich osób biorących udział w szkoleniu), Sprawozdania finansowe za okres ostatnich zamkniętych 3 lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań, Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis, Oświadczenie o braku konieczności zwrotu pomocy publicznej, Wypis dokumentu rejestrowego Beneficjenta lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub braku takiej pomocy.

 

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie Projekt „Naucz się lepiej kierować… karierą”.

1. Projekt realizowany jest przez Let’s Drive Marcin Turski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kowalczyka 1A, 03-193 Warszawa; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375855, REGON 12776390, NIP 5242726140, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-095/12-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał.

2. Czas realizacji Projektu od 01.11.2013 do 31.10.2014.

3. Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie.

4. Instytucją Pośredniczącą II stopnia nadzorującą realizację Projektu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
 
 
§ 2
Przedmiot Regulaminu
1. Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności, wzmocnienie adaptacyjności i potencjału kadrowego Uczestników Projektu - 250 MŚP z województwa mazowieckiego poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie kierowania pojazdami w trudnych warunkach i aktywne edukowanie 300 pracowników w trakcie organizowanych szkoleń:
a) szkolenie dla kierowców samochodów osobowych,
b) szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych i typu bus.

2. Wsparcie szkoleniowe obejmuje (1 dzień szkoleniowy 8h) dla każdego Uczestnika Projektu korzystającego z jednego z ww. rodzaju szkoleń:
a) zajęcia teoretyczne w grupach,
b) minimum 2 h indywidualnej jazdy praktycznej z instruktorem.

3. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowe na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Regulaminie.

4. Realizator Projektu zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji Projektu oraz transport do miejsca szkolenia i z powrotem.

5. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz poczęstunek lunch.

6. Szkolenia będą odbywały się na terenie Moto Parku w Ułężu, województwo lubelskie w trakcie tygodnia roboczego oraz w weekendy.

7. Uczestnik Projektu zostanie poinformowany o terminie szkolenia, na które został zakwalifikowany, telefonicznie i drogą elektroniczną z chwilą zakwalifikowania Uczestników do odpowiednich grup.


§ 3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnikami Projektu, do których dedykowany jest Projekt, są przedsiębiorstwa z grupy MŚP województwa mazowieckiego, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL w latach 2007-2011, a także prowadzą działalność w branży: transport, handel, turystyka, oraz posiadają swoją siedzibę/oddział/filię na terenie województwa mazowieckiego oraz ich:
- pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. – czyli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
- osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie na podstawie umów cywilnoprawnych,
- właściciele przedsiębiorstwa, pełniący funkcje kierownicze,
- wspólnicy, w tym partnerzy prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe.

2. Uczestnikiem Szkolenia może zostać osoba dorosła (powyżej 18 roku życia).

3. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie pracownika do udziału w szkoleniu przez Realizatora Projektu na podstawie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (w załączeniu).
 
 
§ 4
Kryteria i zasady rekrutacji
1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu. Informacje te będą także publikowane w środkach masowego przekazu.

2. Rekrutacja będzie przebiegać w trybie ciągłym aż do momentu osiągnięcia liczby 300 Uczestników Szkolenia w formie miesięcznych cykli. Na końcu każdego cyklu będzie sporządzana lista rankingowa według punktacji określonej w ust. 4.

3. Kryteria formalne konieczne do spełnienia przy kwalifikacji na szkolenie:
a) dotyczące przedsiębiorstwa:
- posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
- posiadanie siedziby/oddziału/filii na terenie województwa mazowieckiego;
- prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze: handlu, transportu, turystyki;
- dotychczas nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 (w ramach konkursów ogłoszonych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011)
- posiadanie zdolności do przyjęcia pomocy de minimis zgodnie z formularzem informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis oraz przedłożonymi oświadczeniami;

b) dotyczące Uczestników szkolenia:
- należą do grupy określonej w § 3 ust. 1;
- pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
- mają ukończone 18 lat;
- wykonują zawód: kierowca zawodowy, przedstawiciel handlowy, kierowca autokaru/busa, dostawca, kurier, osoba mobilna odpowiedzialna za kontakt z klientem, kadra zarządzająca, lub inny związany z wykorzystywaniem środków transportu w czasie czynności służbowych;
- poprawnie wypełnią Deklarację uczestników szkolenia, wyrażą zgodę na uczestnictwo w projekcie oraz udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Kryteria merytoryczne decydujące o kolejności na liście rankingowej:
a) osoby z wykształceniem średnim i niższym – 10 pkt.
b) kobiety – 5 pkt.
c) pracownicy firm posiadających swoje siedziby/oddziały/filie poza Warszawą – 1 pkt.
d) kolejność zgłoszeń (decyduje data zgłoszenia na szkolenie).

5. Zgłoszenia Uczestników Szkolenia dokonuje się poprzez wypełnienie Dokumentów Rekrutacyjnych i przekazanie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Projektu, ul. Farysa 57, 01-971 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres mailowy: letsdrive.szkolenie@gmail.com lub szkolenia@letsdrive.pl.

6. Według listy rankingowej zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych. Osoby, które spełniają kryteria określone w § 4 oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

7. Wszyscy podmioty i osoby zgłaszające się do uczestnictwa w projekcie zostaną poinformowane o wynikach procesu rekrutacji drogą mailową i/lub telefoniczną.

8. Z Uczestnikiem Projektu, którego pracownicy zostali zakwalifikowani na szkolenie, zostanie podpisana Umowa szkoleniowa określająca warunki i zasady udziału w szkoleniach.

9. Osoby z listy rezerwowej mogą uczestniczyć w kolejnym organizowanym szkoleniu, jeśli zrezygnuje zakwalifikowany Uczestnik Szkolenia.

10. W przypadku rezygnacji osoby znajdującej się na liście osób zakwalifikowanych na szkolenie lub też niedopełnienia przez nią obowiązków Uczestnika szkolenia, w szczególności nie podpisania wymaganych dokumentów i/lub listy obecności, osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jako Uczestnik szkolenia.

11. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą przenieść swoje zgłoszenie na kolejny cykl miesięczny i ponownie uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym.


§ 5
Obowiązki Uczestnika Projektu i Uczestnika Szkolenia
1. Uczestnik Projektu oraz wytypowany przez niego Uczestnik Szkolenia z uwagi na fakt przystąpienia do Projektu i objęcia wsparciem szkoleniowym jest zobowiązany do:
a) uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach wybranego szkolenia, na które został zakwalifikowany,
b) własnoręcznego podpisywania list obecności w każdym dniu szkoleniowym,
c) wypełniania ankiet itp. dokumentów, związanych z monitoringiem i ewaluacją Projektu,
d) podpisywania listy potwierdzających odebranie materiałów, cateringów, zaświadczeń i certyfikatów,
e) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w końcowym badaniu efektywności Projektu;
f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział osoby w Projekcie.

2. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu może być usprawiedliwiona tylko w wyjątkowym przypadku wynikającym z sytuacji losowej lub choroby. Jest on zobowiązany usprawiedliwić nieobecność u Specjalisty ds. rekrutacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia – informacja powinna zostać przekazana drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany przedstawić kopię zaświadczenia lekarskiego.

3. Na żądanie Realizator Projektu Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszelkich innych wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu.
 
 
§ 6
Zaliczenie Szkolenia
1. Zaliczenie szkolenia następuje po potwierdzeniu obecności na zajęciach przez Uczestnika na szkoleniu oraz zaliczeniu egzaminu końcowego potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

2. Uczestnik Szkolenia po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat, na którym wpisany jest wymiar godzin szkolenia oraz tematy zagadnień omawianych na szkoleniu.

3. Uczestnik Szkolenia otrzyma certyfikat w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 
 
§ 7
Cena i warunki płatności
1. Realizator Projektu oświadcza, że całkowity koszt wsparcia na jednego Uczestnika Szkolenia wynosi w przypadku:

a) szkolenia dla kierowców samochodów osobowych - 887,30 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem i 30/100 PLN),

b) szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych i bus - 953,97 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy i 97/100 PLN).

2. Uczestnicy Projektu otrzymują pomoc publiczną de minimis, w związku z tym nie wnoszą żadnego wkładu własnego. Koszt szkoleń w całości pokrywany jest ze środków publicznych.

3. Koszt szkoleń jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Jeżeli Uczestnik Projektu lub jego pracownik zrezygnuje z uczestnictwa lub nie dopełni zobowiązań wymienionych w § 5 Realizator Projektu może żądać zapłaty kary umownej w kwocie maksymalnej tj. stanowiącej całkowity koszt wsparcia jednego uczestnika podany w ust. 1 a lub b niniejszego paragrafu w zależności od rodzaju szkolenia, do którego został zakwalifikowany.
 
 
§ 8
Korespondencja
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Regulaminu będzie prowadzona w formie pisemnej. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:
a) Do Beneficjenta: Let’s Drive Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Biuro Projektu: ul. Farysa 57, 01-971 Warszawa.
b) Do Uczestnika Projektu: na adres zgłoszony w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie dla Przedsiębiorcy.

 
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.

3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i szkoleń należy do Koordynatora Projektu.

4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 
 
§ 10
Załączniki
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i stanowią jego integralną część:
 
 
Załącznik nr 2: Deklaracja uczestników indywidualnych (wszystkich osób biorących udział w szkoleniu)
 

Regulamin zatwierdzony przez Koordynatora Projektu Grzegorza Szymczykiewicza w dniu 29 maja 2014 roku.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Twoja integracja
   
 • Szkoła bezpiecznej jazdy
   
 • Twoja dzisiejsza oferta
   
 • Twoje maszyny
   
 
© Copyright 2010 LetsDrive | All Rights Reserved - Polityka prywatności